KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Gizlilik Politikası

 1. Amaç

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, TIRSAN FİNANSMAN A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) tarafından işletilmekte olan www.tirsanfinans.com.tr internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili Kişi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’ nin İnternet Site’ sini kullanımı sırasında elde ettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir..

İlgili Kişi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

 1. Web Sitesinde İşlenen Kişisel Veriler

İnternet Sitesi’ nin kullanımı sırasında Şirket tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. Bu kişisel veriler web sitemize giriş yapmanız, web sitemize üye olmanız veya iletişime geçmek amacıyla iletişim formunu doldurmanız suretiyle elde edilecektir.

 • İletişim Formu – Konusu/Nedeni
 • İletişim Formu – İletişim Bilgileri

o Adı Soyadı

o Ünvanı

o E-Posta Adresi

o Şirket Bilgisi

o Telefonu ve Adresi

 • İletişim Formu – Talep Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

TIRSAN FİNANSMAN A.Ş., İlgili Kişi’nin kişisel verilerini, iletişim taleplerinin karşılanması, İlgili Kişi’ ye sunulan hizmetin geliştirilmesi, İlgili Kişi’ nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2 fıkrasının (c), (e) ve (f) bentleri kapsamında işlemektedir.

 1. Kişisel Verilere Erişim ve Kişisel Verilerin Aktarılması

TIRSAN FİNANSMAN A.Ş. İlgili Kişi’ye ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri, İlgili Kişi’nin işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, Şirket yetkililerine, Topluluk Şirketlerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

TIRSAN FİNANSMAN A.Ş., İgili Kişi’nin iletişim taleplerinin karşılanması,İlgili Kişi’ ye sunulan hizmetin geliştirilmesi, İlgili Kişi’ nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile verilerin temin edilme amaçlarına uygun olarak veya talep halinde kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2 fıkrasının (c), (ç), (e) ve (f) bentleri kapsamındaki hukuku sebepler uyarıca bu kişisel verileri işleyebilir ve paylaşabilir.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların İlgili Kişi’nin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat ile TIRSAN FİNANSMAN A.Ş. KVKK Politikasına uygun olarak işleyebileceğini kabul eder.

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi, TIRSAN FİNANSMAN A.Ş.’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için “İlgili Kişi Tarafından TIRSAN FİNANSMAN A.Ş.’ye Yapılacak Başvurulara” ilişkin olarak politikada açıklanan yöntemleri kullanılabilecektir. Bu doğrultuda yapılacak başvurulara en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilmektedir. Kanuni hakların kullanılması ile ilgili detaylı bilgilere, “www.tirsanfinans.com.tr” adresindeki TIRSAN FİNANSMAN A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın “Veri Sahibinin Hakları” başlıklı bölümünden ulaşabilir.

İlgili Kişi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. İlgili Kişi TIRSAN FİNANSMAN A.Ş.’ ye düzeltme amacıyla başvurmamış ve güncel bilgileri sağlamamış olması halinde TIRSAN FİNANSMAN A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

İlgili Kişi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 1. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

TIRSAN FİNANSMAN A.Ş., İlgili Kişi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak TIRSAN FİNANSMAN A.Ş., İlgili Kişi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 1. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

TIRSAN FİNANSMAN A.Ş., ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

TIRSAN FİNANSMAN A.Ş., İlgili Kişi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, TIRSAN FİNANSMAN A.Ş. uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 1. Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

TIRSAN FİNANSMAN A.Ş., işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman kanuna uygun olarak değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, TIRSAN FİNANSMAN A.Ş.’nin internet sitesinde yayınlanmaya başladığı tarihte yürürlük kazanacaktır.